ธันวาคม 2558 คลัง

31 12 2558 - วิวรณ 1:8

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตพูดว่า “เราคือจุดเริ่มต้นและจุดจบ พระเจ้าผู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในอดีต และกำลังจะมาในอนาคต พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น”

30 12 2558 - อิสยาห์ 42:8-9

เราคือยาห์เวห์ นั่นคือชื่อของเรา เราจะไม่แบ่งเกียรติที่เราควรจะได้รับกับผู้อื่น จะไม่แบ่งคำสรรเสริญของเรากับพวกรูปเคารพ เหตุการณ์ที่ผ่านไป ที่เราได้ทำนายไว้ล่วงหน้าก็ได้เกิดขึ้นแล้ว และตอนนี้เรากำลังทำนายเรื่องใหม่ๆ เราจะบอกพวกเจ้าถึงเหตุการณ์เหล่านั้นก่อนที่มันจะงอกออกมา”

29 12 2558 - ยากอบ 3:16

ที่ไหนที่มีแต่การอิจฉาริษยาและเห็นแก่ตัว ที่นั่นก็มีแต่ความวุ่นวาย และจะมีแต่เรื่องชั่วร้ายเต็มไปหมด

28 12 2558 - โรม 16:25-27

สรรเสริญพระเจ้า พระองค์สามารถใช้ข่าวดีที่ผมประกาศนั้นทำให้พวกคุณเข้มแข็ง ข่าวดีนี้คือเรื่องของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตั้งแต่เริ่มแรก แต่ตอนนี้พระองค์ได้เปิดเผยเรื่องนี้แล้ว พระเจ้าผู้เป็นอยู่ตลอดกาล ได้สั่งพวกผู้พูดแทนพระองค์ ให้เขียนถึงข่าวดีนี้ เพื่อว่าชนทุกชาติจะได้ไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว สรรเสริญพระองค์เถิด พระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญา ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติตลอดไปเพราะพระเยซูคริสต์ อาเมน

27 12 2558 - 2 โครินธ์ 9:10

พระเจ้าผู้ที่ให้เมล็ดกับคนหว่าน และให้อาหารกับคนกิน ก็จะให้เมล็ดกับคุณและทำให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจะให้พวกคุณได้เก็บเกี่ยวชีวิตที่พระเจ้าพอใจเป็นผล และพระองค์จะใช้จิตใจกว้างขวางของคุณนี้ทำให้เกิดมีการเก็บเกี่ยวอย่างเหลือเฟือ

26 12 2558 - ยอห์น 3:17

พระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ เพื่อตัดสินลงโทษโลกนี้ แต่เพื่อช่วยโลกนี้ให้รอดพ้น

25 12 2558 - ยอห์น 1:14

พระคำได้กลายมาเป็นมนุษย์ และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา พระคำนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและความจริง พวกเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ของพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระบิดา

24 12 2558 - ยอห์น 3:16

เพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับมนุษย์ในโลกนี้มาก จนถึงขนาดยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญสิ้น แต่จะมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป

23 12 2558 - ยอห์น 1:1

ตอนเริ่มต้นก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นก็มีพระคำอยู่แล้ว พระคำนี้อยู่กับพระเจ้า และเป็นพระเจ้าด้วย

22 12 2558 - 1 ทิโมธี 6:18

สั่งคนร่ำรวยพวกนั้นให้ทำความดี ให้ร่ำรวยในการทำดี ให้ใจดีใจกว้าง และรู้จักแบ่งปันด้วย

21 12 2558 - โรม 15:12

และอิสยาห์ก็พูดไว้เหมือนกันว่า “ลูกหลานคนหนึ่งของเจสซีจะมา และขึ้นปกครองคนที่ไม่ใช่ยิว แล้วคนที่ไม่ใช่ยิวจะฝากความหวังกับพระองค์”

20 12 2558 - มัทธิว 2:6

[เพราะผู้พูดแทนพระเจ้าเขียนไว้ว่า] "หมู่บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูดาห์ พวกเจ้าไม่ใช่แค่หมู่บ้านกระจอกๆ หมู่บ้านหนึ่งในแผ่นดินยูดาห์ เพราะจะมีผู้นำคนหนึ่งออกมาจากพวกเจ้า เป็นผู้ที่จะมาเลี้ยงดูอิสราเอล ประชาชนของเรา"

19 12 2558 - กาลาเทีย 4:4-5

แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์โดยคลอดออกมาจากผู้หญิง และมีชีวิตอยู่ภายใต้กฎ เพื่อมาปลดปล่อยคนที่อยู่ภายใต้กฎให้เป็นอิสระ และเพื่อเราทุกคนจะได้เป็นลูกของพระเจ้า

18 12 2558 - กาลาเทีย 1:3-4

ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ให้ความเมตตากรุณาและสันติสุขกับพวกคุณ พระเยซูได้สละพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของเรา เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากยุคอันชั่วร้ายนี้ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามความต้องการของพระเจ้าพระบิดาของเรา

17 12 2558 - เพลงสดุดี 69:5-6

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ล่วงรู้ถึงความผิดอย่างโง่ๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อาจซ่อนความผิดไปจากพระองค์ได้ องค์เจ้าชีวิต พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ขออย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์ ต้องอับอายเพราะข้าพเจ้าเลย พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขออย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ ต้องเสียหน้าเพราะข้าพเจ้าเลย

16 12 2558 - ฮีบรู 2:18

เดี๋ยวนี้ พระองค์สามารถช่วยคนที่ถูกทดลองได้แล้ว เพราะพระองค์เองได้รับความทรมานและถูกทดลองมาก่อน

15 12 2558 - ฮีบรู 2:17

พราะอย่างนี้ พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องของพระองค์ทุกอย่าง เพื่อพระองค์จะได้เป็นหัวหน้านักบวชสูงสุด ที่มีความเมตตาและซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า และเพื่อจะจัดการกับความบาปของประชาชนได้ด้วย

14 12 2558 - เพลงสดุดี 69:30-32

แล้วข้าพเจ้าจะสรรเสริญชื่อของพระเจ้าเป็นเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยเพลงขอบพระคุณ และสิ่งนี้จะทำให้พระยาห์เวห์มีความสุขมากกว่าการที่ข้าพเจ้า ถวายวัวตัวผู้ ตั้งแต่เขาบนหัวจดกีบที่เท้า เป็นเครื่องบูชาเสียอีก คนยากจนจะได้เห็นและมีความสุข พวกท่านที่มานมัสการพระเจ้า ขอให้สิ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกท่าน

13 12 2558 - เฉลยธรรมบัญญัติ 24:19

เมื่อท่านรวบรวมพืชผลในท้องทุ่งของท่าน และท่านลืมฟ่อนข้าวไว้ฟ่อนหนึ่งในทุ่ง ท่านต้องไม่กลับไปเอา ทิ้งมันไว้ตรงนั้นสำหรับชาวต่างชาติ เด็กกำพร้าหรือแม่หม้าย เพื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะได้อวยพรท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำ

12 12 2558 - เพลงสดุดี 69:17-18

โปรดอย่าได้ซ่อนหน้าไปจากข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์เลย ข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในความทุกข์ยาก ดังนั้น ช่วยตอบข้าพเจ้าโดยเร็วด้วยเถิด โปรดเข้ามาใกล้ และไถ่ข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดช่วยปลดปล่อยให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากศัตรูของข้าพเจ้าด้วยเถิด

11 12 2558 - ยอห์น 1:4-5

พระคำเป็นแหล่งของชีวิตที่เที่ยงแท้ ชีวิตนั้นได้นำความสว่างมาให้มนุษย์ทุกคน ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด แต่ความมืดไม่สามารถเอาชนะ ความสว่างนั้นได้

10 12 2558 - 2 โครินธ์ 6:14

อย่าไปเข้าร่วมกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เพราะคนดีกับคนชั่วจะไปด้วยกันได้อย่างไร ความสว่างกับความมืดจะเข้ากันได้อย่างไร

9 12 2558 - ยอห์น 3:20-21

ทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดความสว่าง และจะไม่เข้ามาอยู่ในความสว่าง กลัวว่าความสว่างจะเปิดเผยความชั่วที่เขาทำออกมาให้เห็น แต่คนที่ทำดีจะเข้ามาอยู่ในความสว่าง เพื่อว่าความสว่างจะทำให้ทุกคนเห็นว่าที่เขาทำดีได้นั้นเป็นเพราะพึ่งอำนาจของพระเจ้า

8 12 2558 - 1 เปโตร 2:9

แต่คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าคัดเลือกมา เป็นนักบวชของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ และเป็นคนของพระเจ้าโดยเฉพาะ พระองค์ทำอย่างนี้ เพื่อคุณจะได้ไปป่าวประกาศถึงการกระทำอันยอดเยี่ยมทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ได้เรียกคุณออกมาจากความมืด ให้เข้ามาหาความสว่างที่สุดแสนจะวิเศษของพระองค์

7 12 2558 - เพลงสดุดี 112:4

แสงสว่างจะสาดส่องเข้ามาในที่มืด ให้กับคนสัตย์ซื่อแต่ละคนที่มีน้ำใจ มีความเมตตากรุณาและมีความเป็นธรรม

6 12 2558 - ยอห์น 8:12

แล้วพระเยซูก็พูดกับพวกที่ชุมนุมอยู่อีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ติดตามเรามาจะไม่เดินอยู่ในความมืด แต่จะมีความสว่างที่นำไปสู่ชีวิต”

5 12 2558 - เอเฟซัส 5:3

เรื่องความผิดบาปทางเพศ เรื่องลามกทุกอย่าง หรือความมักมากในกาม แม้แต่จะพูดถึงก็อย่าเลย เพราะมันไม่เหมาะกับคนที่เป็นของพระเจ้า

4 12 2558 - มัทธิว 5:14

พวกคุณเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่สร้างอยู่บนภูเขาจะเอาไปซ่อนไว้ไม่ให้คนเห็นก็ไม่ได้

3 12 2558 - โคโลสี 1:13

พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และนำเราเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตร ซึ่งก็คือพระบุตรที่พระเจ้ารัก

2 12 2558 - เพลงสดุดี 35:22-23

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าได้นิ่งเงียบอยู่ พระองค์เจ้าข้า อย่าอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ตื่นเถิด ลุกขึ้นมา แก้ต่างให้กับข้าพเจ้าด้วย พระองค์เจ้าข้า แก้คดีให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด

1 12 2558 - ดาเนียล 12:3

พวกผู้นำที่เฉลียวฉลาด จะส่องสว่างจ้าเหมือนกับท้องฟ้าที่สว่างไสว คนพวกนี้ที่ได้นำคนจำนวนมากมาใช้ชีวิตอย่างที่พระเจ้าพอใจ จะส่องสว่างเหมือนหมู่ดาวตลอดชั่วนิรันดร์